Suomen Hyönteisseuran ensimmäinen vuosikokous / Entomologiska föreningen i Finlands första årsmöte

Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys ry on toteuttanut suunnitellun nimenmuutoksen sääntöjen uudistuksen yhteydessä ja uusien, voimassa olevien sääntöjen mukaan yhdistyksen nimi on Suomen Hyönteisseura ry.

Vuosikokous pidetään Suomen Perhostutkijain Seuran järjestämän Hyönteisviikonlopun yhteydessä Vuosaaren Kallvikin kurssikeskuksessa 23. huhtikuuta 2022 klo 14:50 alkaen. Kokouksen asialistalla on sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokouksen esitelmöitsijänä Tapio Kujala aiheella ”Köyhän miehen hyönteisvalokuvaus”.

Vuosikokouksessa julkistetaan vuoden 2022 apurahat.

Entomologiska föreningen i Finlands första årsmöte
Entomologiska föreningen i Helsingfors r.f. har genomfört det planerade namnbytet vid förnyelsen av sina stadgar, och enligt de nya, gällande stadgarna är föreningens namn Entomologiska föreningen i Finland rf (EFF).

Årsmötet hålls i samband med Hyönteisviikonloppu i Nordsjö, Kallvik den 23 april med början kl. 14:50, stadgeenliga årsmötesärenden. Föredraget hålles av Tapio Kujala: ”Köyhän miehen hyönteisvalokuvaus”.


Vid årsmötet tillkännages stipendierna 2022.

Jäsenkirje / Medlemsbrev 1/2022

Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys ry on vaihtanut nimensä yhdistymissuunnitelman ja sääntöuudistuksen mukaisesti ja nykyisten sääntöjen mukaan se on suomeksi Suomen Hyönteisseura ry (SHS) ja ruotsiksi Entomologiska Föreningen i Finland rf (EFF).

Kokoustoiminta

Helmi- tai maaliskuussa ei järjestetä kokouksia. Huhtikuussa on tarkoitus pitää Suomen Hyönteisseuran vuosikokous, jossa valitaan uusi hallitus. Jäsenmaksu määräytyy vuosikokouksessa ja se maksetaan sen jälkeen.

Apurahat 2022

Suomen Hyönteisseura jakaa vuonna 2022 apurahoja hyönteistutkimukseen noin 25 000 euroa (Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen rahastojen varoja). Apurahoja voidaan myöntää myös kongresseihin osallistumiseen edellyttäen, että hakija pitää kongressissa esitelmän tai posteriesityksen. Stipendin saaminen ei edellytä seuran jäsenyyttä.

Hakemukset lähetetään seuran sihteerille (jani.jarvi (at) gmail.com) viimeistään 28.2.2022. Hakemus on vapaamuotoinen (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi), mutta sen tulee sisältää lyhyt tutkimussuunnitelma ja ansioluettelo sekä yksityiskohtainen budjetti. Myös pankkiyhteys tulee mainita.

Apurahat julkistetaan vuosikokouksessa huhtikuussa 2022.

Medlemsbrev 1/2022

Entomologiska Föreningen i Helsingfors r.f. har genomfört namnbytet vid förnyelsen av sina stadgar i enlighet med samgångsplanen, och enligt de nu gällande stadgarna är föreningens namn Entomologiska Föreningen i Finland rf (EFF), på finska Suomen Hyönteisseura ry.

Mötesverksamhet

Inga möten hålls i februari eller mars. Årsmötet för Entomologiska Föreningen i Finland är planerat att hållas i april, varvid en ny styrelse väljs. Medlemsavgiften fastslås vid årsmötet, och erläggs därefter.

Stipendier 2022

Entomologiska Föreningen i Finland anslår år 2022 ca 25 000 euro (medel från Entomologiska Föreningen i Helsingfors fonder) till stipendier för entomologisk forskning. Stipendium kan också beviljas för deltagande i kongresser varvid förutsätts att sökanden deltar med föredrag eller poster. Medlemskap krävs inte för att erhålla stipendium.

Ansökningarna skickas till föreningens sekreterare (jani.jarvi (at) gmail.com) senast den 28.2.2022. Ansökan kan vara fritt formulerad (på finska, svenska eller engelska), men bör innehålla en kortfattad forskningsplan och CV, samt detaljerad budget. Bankförbindelse bör också ingå.

Stipendierna tillkännages på årsmötet i april 2022.

Möten hösten 2021

Entomologiska föreningarnas månadsmöte hålles fredagen den 17 september 2021 kl. 18:00 som distansmöte på Zoom.

Föredrag: Tapani Hopkins (Turun yliopisto, Biodiversiteettiyksikkö): ”Miten päädytään afrikkalaisten pistiäisten pariin”.

Dessutom vetenskapliga meddelanden.

Medlemmar har fått länken till mötet i ett mejl.

Samgångsplanen samt förslaget till nya stadgar finns på svenska och finska på föreningens hemsida https://entomologiska.wordpress.com/

.

Stipendier 2021

Entomologiska föreningen i Helsingfors anslår år 2021 15 000 euro till stipendier för entomologisk forskning. Stipendium kan också beviljas för deltagande i kongresser varvid förutsätts att sökanden deltar med föredrag eller poster. Ansökningarna skickas till föreningens ordförande (gunilla.stahls@helsinki.fi) senast 1.3.2021. Ansökan kan vara fritt formulerad, men bör innehålla en kortfattad forskningsplan och CV, samt budget. Bankförbindelse bör också ingå. Stipendierna tillkännages på månadsmötet den 19.3.2021.

Möten våren 2021

Årsmöte 2021

Entomologiska föreningen i Helsingfors årsmöte hålles onsdagen den 17 februari 2021 kl. 18. Plats Zoologiska enheten, N. Järnvägsgatan 13 (anmälan on närvaro på mötesplatsen behövs till ordförande för information om mötesrummet). Deltagande på distans rekommenderas.

På mötet behandlas

– de stadgeenliga årsmöteshandlingarna

– samgångsplanen och sammangåendet av Entomologiska föreningen i Helsingfors och Suomen hyönteistieteellinen seura

– stadgeändringar och namnbyte för Entomologiska föreningen i Helsingfors (1. behandlingen)

Dokument:

Yhdistymissopimus SHS_HHY

SHS-HHY yhdistymissuunnitelma

Ehdotus_uusiksi_säännöiksi_HHY

Sammangångsavtalet EFH och SHS

Nya stadgar_svenska_15.02

Föredrag: Elina Karimaa: Pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden vaikutukset kuminan (Carum carvi L.) satoon.

Möten hösten 2020

September
Det gemensamma mötet med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 18 september 2020 är inhiberat pga corona-virus situationen.

November månads program meddelas senare.

Entomologiska föreningens stipendier 2019

Under årsmötet fastslog föreningen att 12 000 euro anslås till stipendier och resebidrag för entomologisk forskning.

Stipendieansökningarna bör inlämnas senast den 1.3.2019.

Stipendieutdelningen sker på marsmötet den 15.3.2019. Ansökan kan formuleras fritt, men där bör åtminstone ingå arbetsplan (inklusive budget och tidsplan) och grundläggande information om den sökande.

Ansökan lämnas i skriftlig form till föreningens ordförande, Gunilla Ståhls-Mäkelä, Zoologiska enheten, Box 17, 00014 Helsingfors universitet, eller i elektronisk form till föreningens sekreterare Hannele Luhtasela-el Showk på e-postadressen hannele (at) netherrealm.net.

Möten våren 2019

Januari
Jubileumsårsmöte fredagen den 25.1 kl. 18.
Mötesföredrag: Ulf Gärdenfors (Emeritus, SLU, Uppsala): Varför är det så roligt med insekter egentligen – och är det någon skillnad nu jämfört med för 100 år sedan?

Mars
Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 15.3 kl. 18.
Mötesföredrag: prof. Dave Goulson (University of Sussex), rubrik meddelas senare.
Våra möten hålls på Naturhistoriska muséet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors). Ni kommer in i muséet via gården, genom grinden på Arkadiagatan.

Jubileumsstipendier för entomologisk forskning

Suomeksi

Med anledning av Entomologiska Föreningen i Helsingfors r.f. 100-års jubileum utlyses ett antal jubileumsstipendier för entomologisk forskning (sensu lato), vilka kan sökas av forskare, doktorander och entusiastiska amatörer. De enskilda stipendierna kan uppgå till högst 12500 €.

Stipendiet kan avse medel för eget arbete, konferenser, datainsamling, eller andra kostnader som avser forskningsverksamhet. Föreningen erbjuder inte medel för anställning av hjälparbetskraft. Sista ansökningsdatum är den 31 december 2018.

Ansökan görs fritt och bör innehålla forskningsplan, budget, tidsplan, CV tillsammans med eventuella bilagor (totalt maximalt 10 sidor). Ansökan avfattas på finska eller svenska med ett sammandrag på engelska (1-2 A4). Undertecknad ansökan skickas som en enhetlig pdf-fil (max 10 sidor) till sekreterare (hannele@netherrealm.net). Endast kompletta och väl genomarbetade ansökningar behandlas.

Beslut meddelas sökande via e-post. Stipendierna utdelas på jubileumsårsmötet den 25 januari 2019. Avrapportering av stipendiet görs i form av en slutredovisning senast två månader efter den period för vilken stipendiet söks. Rapporteringen ska innehålla information om de aktiviteter som har gjorts inom ramen för stipendiet, hur medlen har använts och med vilka resultat.

 

Möten hösten 2018

September

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 21.9 kl. 18.
Mötesföredrag: dos. Pasi Sihvonen (Luomus): Afrikan käpypalmujen ja mittariperhosten outo yhteiselämä, käsittäen biologian, taksonomian ja suojelu

November

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 16.11. kl. 18.
Mötesföredrag: fil.dr. Jukka Salmela (Lapin maakuntamuseo): Suomen sulkahyttyset (Chaoboridae) – kohti lajistomme revisiota

Våra möten hålls på Naturhistoriska muséet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors). Ni kommer in i muséet via gården, genom grinden på Arkadiagatan.